Mogador-Taghart-Essaouira _ آلصويرة. ثاغارت. موكادور
Navigation
 Portail
 Index
 Membres
 Profil
 FAQ
 Rechercher
Avril 2019
LunMarMerJeuVenSamDim
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendrier Calendrier

Ma ville
أهواك ! مدينتي أهواك يا مدينتي دون غيرك لأني رئيت آلنوربين ظهرانك أهواك حتى لا أهوى سواك ليرفرف ألقلب والفؤاد لك أنا منك مهما أبعدوني عنك وسيضل ألحنين يشدني إليك لن يرتاح البال حتى أزورك ولن تنام عيني حتى أتفقدك لقد قالوا عنك مدينة ألرياح وأجمعوا لك وإليك كل آلسواح بأنكي قبلتهم وراحتهم فقصدوك كثيرا منهم عمروك وأسكنوك وآخرين تملكوا واستثمروا بك فما مكانتي بين هؤلاء وهؤلاء فلا حول ولا قوة لي إلا صبري لا حيلة لي ألا دمعتي وحزني عليك

Rechercher
 
 

Résultats par :
 


Rechercher Recherche avancée

Galerie


Mbark Ayssar: un grand Artiste(texte de Afa) Empty
Le Coran/القرآن الكريم

Mbark Ayssar: un grand Artiste(texte de Afa)

Aller en bas

Mbark Ayssar: un grand Artiste(texte de Afa) Empty Mbark Ayssar: un grand Artiste(texte de Afa)

Message  ibrahim le Ven 13 Nov - 11:05

Mbark Ayssar: un grand artiste (texte de Afa)
Hifad le Mar 3 Nov - 11:30

.Mbark Ayssar :un grand artiste (texte de Afa)

jeudi date_jnum29 octobre 2004, par agoram

Mbark ayssar, un grand rrays


Tout ce que je sais de cet homme c’est qu’il est originaire, et là je me fie à son accent, d’Ihahan ou Idaw Tanan. Il a commencé sa carrière à faire des spectacles publics à Inzeggan (elhalqt) avant d’être remarqué par les producteurs.


Il a commencé à enregistrer et le succès n’a pas tardé à venir. Pendant plusieurs années, Mbark Aysar a été une star reconnue. Les gens se l’arrachaient pour l’inviter à chanter chez eux, surtout lors des mariages.


Le style Mbark ayssar est très rythmé et léger. On n’a pas à affaire avec lui à de longues chansons comme c’est le cas avec Albensir à titre d’exemple.


Bien plus, les groupes modernes du Souss ont polarisé ses chansons en les reprenant. Ce qui n’a fait que le rendre davantage célèbre.


Notre chanteur est atteint d’un handicap depuis son jeune âge. En fait, il aveugle. C’est pour cela qu’il met toujours des lunettes de soleil, et est toujours assis. Contrairement aux autres rways.


Il est aussi très porté sur la bouteille. C’est un buveur invétéré. D’ailleurs, il y a quelques années de cela, à Achtouken, il est tombé de la scène à cause bien évidemment d’une surconsommation de l’alcool. Mais cela ne diminue en rien son immense talent.


Malheureusement, la santé n’est plus ce qu’il était. Notre grand rrays est très malade. Même si les dernières nouvelles sont un peu rassurantes. Pour lui venir en aide, les amoureux de sa musique ont organisé un grand spectacle en son honneur.


Son âge doit tourner autour de la cinquantaine pour ne pas dire la soixantaine.


Espérons que Rrays Mbark Aysar va encore rester longtemps parmi nous pour nous gratifier avec ses compostions musicales incomparables. Même si la relève est assurée en la personne de son propre fils qui s’est mis lui aussi à chanter.


Voici quelques unes de ses chansons les plus célèbres :


1)Id is gigi termit ?


id is gigi termit lligh ak sul ur zêrragh (i) ?


Mennack ussan ad kkigh, ingha yyi lhem nek


Awid telba d awid làdul ar darngh


ad ukan kullu nara tamazit ngh nhdu y ak (i)


a ghayda nttâf igh ufigh a nesmd rja nnun


a Llah t a Rebbi, ma izêdârn ay agh-d iml dwa nnagh (i)


imma lhûb n walli righ ur imken agh-d iffugh


imma lhûb n walli righ ur imken agh-d iffugh (i)


urigh yat tbrat s ummettâ d usmammi dw awal (i)


nega-n gisnt is ur yyi sar dik ibddû yan


ur tent terzêmnt, ur nessen ma f gigh làdu nnun (i)


igh ibdâ Rebbi ma nmcarak, nqqunêd gitun


ad ur yawin yan lxabar is diwn ngaragh (i)


a zayd at ukan a winu, zayd Llah ihnnik (i) !!!


wanna d munagh ar igh nnigh is t nega d winnagh (i)


ar angh isiggil ad yyi ikerf udâr d ufus (i)


wanna k yad iran ur a kun yajj i làdu nnun (i)


iqqand ak bdûn inwwacen d yan irdâ ul


lhûrma ay itran, ula tafukt, a bu-jnanat (a) !!


ad agh t amr lghunbaz a ten kkes, a t neg gh lkas (i)


righ a tsugh ghw atay, a yyi ijji lhûb gitengh


irar-d udwwab lwijab nes, is agh-d nnan i)


"ikmmel ak Rebbi tammara nnun a ghwwad yallan


Max is gigh Rebbi, ma darnegh a kun sis dawagh ?"


a sawl a lqqelb, làaql lahêt ighab w awal (i)


id is gigh nnadim, hêgergh ixf inu igllin


ad ur nettawi tagudî d lghyar ard rmigh


igh nezêra itri isufun nnigh iqqerb akal


igh-n sis hwigh, ili-n agh-n gh nnig w ayyur


a sawl a lqalb làaql lahêt ighab w awal (i)


a sawl a lqalb làaql lahêt ighab w awal (i)


igh nezêra itri isufun nnigh iqqerb akal (i)


2)ahêbib igan ahêbib


Immi hênna s uhêbib inu ran a yyi ifl (i)


ur dis nzî, ur ten dêlm, ura ra ten fel (i)


wa ya ya... uhu termi tamunt


wa ya yay..mad ak innan remint (i) ?


wa ya ya ..lhem nesent a yyi yaghn


wa ya yay..mad ak innan remint (i) ?


wanna issen is t-id iwin igharasen


anna gh lhan, isker d is ur issen


nzêra taglzzimt ad ussin ikkis as ixf


nzêra taglzzimt ad ussin ikkis as ixf


argaz ittâs isker d is akw ur iàqli


izêra Rebbi tigdâd issen ma ttinint (i)


ura kullu ma gh yad illa rrûh issent (i)


isfaw ayyur isgaddad ura tafukt


max ay asif igh k-id lkemen iàwwamen


zayd ay awal igh k-id lkemen isnsâren


war laman ur a ikrz lxir ur as issen


ajj agh awa ! ma nra ddunit ? ma yyi rant (i) ?


ahêbib igan ahêbib ur kun sul ifel (i)


3)bennaqs a ddunit


bennaqs n ddunit (i)


lligh nzêra gisnt


afulki d lxir (i)


d làar gaddan akw (i)


âh ma iga


ur sul illi lhûb immut


âh ma iga


izd ad allagh f ujarif ?


âh ma iga


izd ad allagh f ignwan ?


âh ma iga


ur sul illi uzmz yat (i)


Afulki d lxir (i)


igadda d làar (i)


igh nksûd lmut (i)


ur a nkerz làar (i)


rmigh add awal (i)


ay ahêbib rmigh (i)


afulki ditun (i)


igguru-d làar (i)


ujjigh k i zzaman (i)


iwa ra k-id irar (i)


ra k-id irar (i)


igh izàr d uram (i)


ma ra tt-id irar (i) ?


ur iksûd ifis


waxxa-n yad nsan (i)


iwin-d lguman (i)


akal gh ignwan (i)


awal ad nnigh (i)


uzngh t ad lkemn (i)


walli dda jmàagh (i)


4)- Ay aàyyal !


ay aàyyal, amêz adâr nek (i) !


asif ngin, igh k-id lkemn (i)


ra k awin, ur a k-id irar (i)


urri-d a kra, hann ira tahêlt (i)


ad akw ur tazzelt, ira termit (i)


ur gim a ddunit laman (i)


kada mad ukan tiwit (i)


a kra tagwit a tcuwwurt (i)


ar k izzûzay ixf nnun


ighli ugdîd ar ignwan


ar isawal irzêm i rric


ur akw issen yan mad nnan


ayt làaql kad jmàagh


zund gh-asggwas ad zund imal (i)


asennan ur ta-d ikkis


tiwit idâren sw asif


idêr ak uduku ghw aman (i)


5)- urri-d a làaql


Urri-d a làaql, keyyi ka yagh itbrramn (i)


Ô raison ! reviens ! Tu n’arrêtes pas de bouger


A ghar izwar ak udâr, ur akw a tgawarn (i)


Tu es toujours en mouvement, tu ne te reposes jamais


Winnun a nmun abadan, lhûb nzêdar asen


Je suis à toi pour toujours, je suis capable de t’aimer


Ur a sar dik bdûgh, ura ra k nzri i ixef


Je ne me séparerais jamais avec toi, et je ne t’ignorerais jamais


A han Rebbi isfaw tasa nu, izêr ul inu


Dieu voit ce qu’il y a dans mon coeur


A ghik ad s ak nnigh a winu neghwzân ak


Ô ma bien-aimée, tout ce que je t’ai dit est véridique


Ullah ur k netknad a walli mu nga wines (i)


Ma bien aimée, je ne trahirais jamais


Wa kiyyi d imurig a f ukan njla luqt (i)


je consacre tout mon temps à toi et la poésie


Wa tlatin àam ay ad nga rribab gh ifasen (i)


Cela fait trente ans que j’ai mon violon en bandoulière


Wa kkigh-ed adrar, nkka-ed azaghr nekk-ed isafen


J’ai été dans les hauteurs, dans les plaines et j’ai traversé les rivières


Ur nflil mani-ed ur nekka dar ihwawiyen


J’ai rendu visité à tous les amoureux de ma musique


Wa... a laHbab nzàm siwen (i)


6)- Yyih awa !


Yyih a wa ! A wanni nit immuddan, awi ttawil !


Ah oui ! que celui qui voyage aille doucement


Yyih a wa ! Ghilli gh-ed ifl baba-s d inna-s .............. ! Là où il a laissé son père et sa mère


Yyih a wa ! A t ur yawi wadû nna t yufan (i) ............. ! Qu’il fasse attention aux dangers de la vie


Yyih a wa ! Wa iga sbâh làid, lxater imun (i) ............. ! Demain, c’est la fête, c’est la joie


Yyih a wa ! Isres-ed lbrrad nàmmer atay (i) ............. ! Voilà la thière pour faire le thé


Yyih a wa ! Iga sbâh làid, ilul wyyur (i) ............. ! Demain, c’est la fête, c’est la joie


Yyih a wa ! Liqamt n ljdid ura lkisan (i) ............. ! voilà la menthe fraîche et les verres


Yyih a wa ! Ifrêh ukan ignna ura akal (i) ............. ! C’est la joie sur terre et dans les cieux


Yyih a wa ! Ukan nger i rribab làaql imun (i) ............. ! Ainsi, tout content, je joue du violon


Yyih a wa ! Iffugh-ed ujddig iluH s lxelf (i) ............. ! Les fleurs ont éclot et ont fait des rejetons


Yyih a wa ! Tili tburidâ d isan gh lferH (i) ............. ! La fantasia est de le fête aussi


Yyih a wa ! Ghill gh-ed ifl baba-s, ifl inna-s ............. ! Là où il a laissé son père et sa mère


7)- Ajdaà iffugh


ajdaà iffugh, ifta, lahêt ad-d irûh


wa, ma mu t awa trit ?


ifl-d tarigt ula rkubat nes


ay hayya a ddunit, kemmin a isngaran


saqsa helli gingh awa !


nzêra winu, yak wiyyâd kadd imun ??!


ur disn zîgh, larzaq a isngaran


ay hayya wanna ifln wines, igllin !


igh ayalla zund nekkin, zund nettan


tagudî lli gisn illan ka ggitengh


yuf ya yudên ard imun d ugrtil


igh at izzâd usmammi d tgudîwin


menck n ttisaà a ggitunt a ddunit


igh nghama uhêbib igg-d adâr nes


igh t ur nhul ur t neri, ngadda nit


gh-ass lligh yyi ira gan zund nekkin


usigh as lhem a t ur yadder yan


yan ur issin ajmil ibdû ditengh


alf ryal iga murran


mla tellit a làaql gh yan uzmz


ur ad teftugh ar asif a ten kkerz


urri-d, urri-d a nmun


ur sul nra ad-d ikk mun


alf-ryal iga murran


cwwur at ukan ay ifllahên iw amud


a ixlf Rebbi tammar d usmmîd !


yuf nit igh nsamêh ukan i rribab


winna gh tfelt agh gh sul nbidd


mamenk tegit ? Is sul ncerk lhûb ?


waxxa itters ujnwi f umggrêd


awal, nekki, nnight ur ad gis neggwiz


igh nit nemmut taccajiàt nfelt-id


Afa
ibrahim
ibrahim
Admin

Localisation : casablanca
Age : 73
Date d'inscription : 09/11/2009
Messages : 681
Points : 1356
Réputation : -1

http://taghartmogadorsouira.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum